„Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

FUNDACJA SUSTINAE w okresie 4 listopada 2019 roku – 31 grudnia 2020 roku realizuje projekt  „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wejście beneficjentów ostatecznych tj. osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy, a jednocześnie podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w administracji publicznej.
PROJEKT OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Diagnoza i opracowanie Indywidualnego Planu Działania 
 2. Poradnictwo zawodowe wspierające beneficjentów projektu w zakresie: rozwoju kariery zawodowej, poruszania się po rynku pracy, profesjonalnej autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, automotywacji,
 3. Wsparcie trenera pracy/asystenta ON, dla osób wymagających tej formy wsparcia,
 4. Kursy i szkolenia zawodowe dla osób, które w IPD wspólnie z doradca zawodowym wskażą taką potrzebę,
 5. Staże w administracji i służbie publicznej 
 6. Stypendia stażowe w wysokości 2500 brutto, brutto,
 7. Zwrot kosztów dojazdu na staż w 1 m-c trwania stażu.

MIEJSCA REALIZACJI STAŻU:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Klimatu
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Główny Urząd Statystyczny
 • MSWiA Zakład Emerytalno-Rentowy

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA OD 04.11.2019  DO WYCZERPANIA MIEJSC
W Projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ,
 2. POSIADAJĄCE ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE ROWNOWAŻNE,
 3. POSIADAJĄCE STATUS NA RYNKU PRACY: bezrobotnyposzukujący pracy lub nieaktywny zawodowo – nie wykonujący żadnej pracy zarobkowej,
 4. GOTOWE DO REALIZACJI INDYWIDULANEGO PLANU DZIAŁANIA zmierzającego do aktywizacji zawodowej=podjęcie stażu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu: 
rekrutacjaSZ@fundacjasustinae.org
tel. +48 735 933 898Adres: Chałubińskiego 8 Warszawa