Zapraszamy do zapoznania się ze ścieżką wsparcia w ramach Centrum

Ścieżka wsparcia w Centrum Animacji Kariery Osób Młodych

 

Centrum oferuje wsparcie dla osób bez pracy, w wieku do 30 roku życia będących jednocześnie klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Wsparcie obowiązkowe dla każdego uczestnika
 • doradztwo zawodowe w celu stworzenia Indywidualnego Planu Działania: wspólne wypracowanie realnego wyboru lub zmiany drogi zawodowej) – liczba godzin/spotkań zgodnie z indywidualnymi możliwościami i zasobami uczestnika (minimum 2 spotkania w pierwszym okresie – 2 tygodnie, minimum 2 razy w miesiącu w dalszym etapie realizacji IPD)
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych 6 spotkań, min. 36 godzin w 6 godzinnych blokach; praca grupowa – nabycie, uzupełnienie lub podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy m.in. w obszarze motywacji, komunikacji, przedsiębiorczości
 • trening pracy 6 spotkań, min. 36 godzin w 6 godzinnych blokach; praca grupowa – efektywne poszukiwanie pracy, rynek pracy, aktywne metody i techniki poszukiwania pracy, źródła informacji o miejscach pracy, formułowanie dokumentów aplikacyjnych w odniesieniu do wybranego zawodu/ zajęcia praktyczne

II: wsparcie uzupełniające zgodnie z określoną ścieżką aktywizacji (uczestnik otrzymuje ten rodzaj lub rodzaje wsparcia, które są mu niezbędne do osiągnięcia celu zatrudnieniowego)

 • pośrednictwo pracy, wsparcie bezpośrednie w poszukiwaniu zatrudnienia/stażu, wyszukiwanie ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami, organizacja spotkań rekrutacyjnych, kontakt z pracodawcą i formalizowanie umów (w głównej mierze praca na rzecz uczestnika bez obligatoryjnych spotkań z pośrednikiem)
 • praca socjalna pracownik naszego punktu, wsparcie bieżące w adaptacji również w środowisku pracy, poradnictwo – praca na zasobach – liczba godzin/spotkań zgodnie z zapotrzebowaniem
 • poradnictwo specjalistyczne, możliwość skorzystania w razie potrzeb: prawnik, psycholog  i in.
 • trener reintegracji zawodowej i społecznej (w razie potrzeby: towarzyszenie i wsparcie w procesie rekrutacji i adaptacji w miejscu pracy)
 • kursy kompetencyjne i szkolenia zawodowe (szkolenia kompetencyjne i kursy doszkalające zgodnie z diagnozą rynku pracy i indywidualnymi możliwościami i zasobami uczestnika; 100 osób/kursów)
 • organizacja staży (4 miesiące, staż płatny; 30 osób) i wolontariatu (10 osób), doskonalenie kompetencji zawodowych, wzrost wiedzy, kompetencji i praktycznych umiejętności, także umiejętności interpersonalnych i psychospołecznych związanych z pracą w grupie

Czas oczekiwania na usługę:

 • wszystkie działania Centrum są prowadzone niezwłocznie po podpisaniu przez uczestnika Indywidualnego Programu Reintegracji w MOPS (przesłanie dokumentów do Fundacji – pierwszy kontakt w ciągu 2 dni od przesłania dokumentów – organizacja spotkania doradczego w ciągu 7 dni od przesłania dokumentów; w praktyce pierwszy kontakt w dniu przesłania dokumentów, pierwsze spotkanie w przeciągu 2-3 dni w zależności od dostępności uczestnika)
 • usługi realizowane są w następującej kolejności: obligatoryjne a następnie uzupełniające
 • odstępstwa od przyjętej kolejności w przypadku oczekiwanego odległego terminu realizacji zajęć grupowych (brak wystarczającej liczby uczestników)
 • zgłoszenie przez uczestnika lub pracownika socjalnego sytuacji wyjątkowych wraz z uzasadnieniem może skutkować zmianą sposobu pracy z uczestnikiem na dostosowany do bieżącej wyjątkowej sytuacji np. włączenie pośrednictwa na początkowym etapie
 • pośrednictwo pracy związane z zatrudnieniem celem doraźnej poprawy sytuacji finansowej możliwe w uzasadnionych przypadkach pod warunkiem kontynuowania określonej ścieżki aktywizacji i udziału w zaplanowanych spotkaniach/zajęciach.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.