Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu „Warszawskie Centrum Animacji Kariery Osób Młodych” – rekrutacja już trwa

O PROJEKCIE

Fundacja Sustinae w okresie 01.04.2019 – 30.04.2020 r. realizuje projekt Warszawskie Centrum Animacji Kariery Osób Młodych” (POWR.01.02.01-14-0010/18) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 370 475,62 zł, w tym dofinansowanie z UE stanowi: 351 951,83 zł

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia 25 osób (15 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 18-29 r. ż., znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób:
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, imigrantów i reemigrantów, zamieszkałych lub pracujących w Warszawie.

Cel będzie realizowanych poprzez objęcie uczestników indywidulanym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowo-edukacyjnej. Dla każdego uczestnika opracowana zostanie diagnoza identyfikująca jego sytuacje na rynku pracy, możliwości, bariery i potrzeby. Przeprowadzone zostanie poradnictwo zawodowe. Zbudowane zostaną zasoby kompetencyjne umożliwiające osiągnięcie celu zawodowego, umiejętności psychospołeczne i związane z aktywnym poszukiwaniem pracy. 

Nawiązany zostanie kontakt z pracodawcami i wyszukane oferty pracy, które pozwolą na osiągnięcie zatrudnienia. Udział uczestników w szkoleniach/stażach dostostosowany zostanie do potrzeb regionalnego rynku pracy, zwiększy ich atrakcyjność w oczach pracodawców, da możliwość negocjowania warunków zatrudnienia. Staże przyczynią się do wzrostu doświadczenia zawodowego uczestników i konkurencyjności na rynku pracy.

GRUPA DOCELOWA

W Projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby młode w wieku od 18-29 r. ż., w tym osoby niepełnosprawne, należące do jednej z grup:

 1. osoby pozostające bez pracy (w tym imigranci, reemigranci), tj.: 
 • osoby bierne zawodowo lub  
 • osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym długotrwale bezrobotne

które jednocześnie:

 • mieszkają w Warszawie, woj. mazowieckie – nie dotyczy imigrantów, reemigrantów;
   
 • NIE KSZTAŁCĄ SIĘ, tzn. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
 • NIE SZKOLĄ SIĘ, tzn. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni;

    2. osoby pracujące (w tym imigranci, reemigranci), tzn.:

 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz umowach cywilnoprawnych lub 
 • osoby ubogo pracujące, 

w/w osoby powinny mieszkać w Warszawie – nie dotyczy imigrantów, reemigrantów;

Uczestnikami projektu nie mogą być, pomimo spełnienia w/w kryteriów:

 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), 
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu), 
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki, 
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu), 
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu), 
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia
   w zakładzie)
 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy).

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu trwa od 01.04.2019 r. do wyczerpania miejsc w projekcie, w 5 rundach: 

I – 04.19, II – 05.19, III – 06.19, IV – 07.19, V – 08.19r. + nabór dodatkowy ciągły do 31.12.2019 r., rundy tygodniowe

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze Projektu: 

Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 piętro 29 pokój 2975, 2976, 

lub na adres e-mail: rekrutacja_warszawa@fundacjasustinae.org,

kontakt tel.: 883 340 212 – Dagmara Bełczowska – doradca zawodowy

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW:

 • Poradnictwo specjalistyczne/diagnostyczne – opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy i monitoring zatrudnienia, 
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Trening umiejętności psychospołecznych i poszukiwania pracy,
 • Szkolenia pozwalające na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji, 
 • Staże zawodowe

Uczestnicy Projektu otrzymają: wynagrodzenie stażowe, zwrot kosztów dojazdu i badań lekarskich/psychologicznych, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.