Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia do postępowania nr IN_01/08/2022/W-ON1_2/MAŁ z dnia 01.08.2022 r.

1. W dniu 01.08.2022 r. Fundacja Sustinae – Zamawiający, zwróciła się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków PFRON:

  • „Pracownik biurowy z obsługą komputera” (woj. małopolskie) – zapytanie ofertowe nr IN_01/08/2022/W-ON1_2/MAŁ

Zapytanie ofertowe do powyższego szkolenia wysłano drogą mailową do 3 potencjalnych wykonawców oraz upubliczniono na stronie internetowej Zamawiającego (https://fundacjasustinae.org/).
2. Warunkiem udziału w postępowaniu było: posiadanie przez potencjalnego wykonawcę wykształcenia kierunkowego lub zbieżnego z danym zawodem; posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w pracy szkoleniowca w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 100 godzin szkoleniowych lub minimum 2 lata doświadczenia pracy w zawodzie; brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
3. W celu wyboru najkorzystniejszej ofert Zamawiający dokonał oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 2 w oparciu o kryterium wyboru: cena i doświadczenie zawodowe, przy czym ocena doświadczenia zawodowego Wykonawców w zakresie prowadzenia szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz w pracy z osobami niepełnosprawnymi w okresie ostatnich 3 lat została przeprowadzona w oparciu o przedstawione przez Wykonawców wraz z ofertą wykazy doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń i z pracy z osobami niepełnosprawnymi.
4. W odpowiedzi na zapytanie do określonego terminu wpływu tj. 08.08.2022 r. godzina 24:00 do zapytania nr IN_01/08/2022/W-ON1_2/MAŁ wpłynęły 4 oferty.
5. W efekcie przeprowadzonych postępowań ofertowych za najkorzystniejszą została uznana następująca oferta:

  • „Pracownik biurowy z obsługą komputera” (woj. małopolskie) – zapytanie ofertowe nr IN_01/08/2022/W-ON1_2/MAŁ – GAMA Centrum Szkoleń i Obsługi Projektów Europejskich J.Kowalik, J.Suczyńska S.C.

W związku z powyższym udziela się zamówienia ww. Oferentowi.

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU