Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia do postępowań z dnia 17.09.2021 r.

1. W dniu 17.09.2021 r. Fundacja Sustinae – Zamawiający, zwróciła się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON:

·       „Obsługa komputera z pakietem MS Office” – zapytanie ofertowe nr 01/09/2021/W-ON_1/PDK

·       „Pracownik biurowy z obsługą komputera” – zapytanie ofertowe nr 02/09/2021/W-ON_1/MAŁ

·       „Obsługa pakietu biurowego MS Office – poziom podstawowy do średniozaawansowany” – zapytanie ofertowe nr 03/09/2021/W-ON_1/MAZ 

Zapytanie ofertowe do każdego ze szkoleń wysłano drogą mailową do 3 potencjalnych wykonawców oraz upubliczniono na stronie internetowej zamawiającego (https://fundacjasustinae.org/). 

2. Warunkiem udziału w postępowaniu było: posiadanie przez potencjalnego wykonawcę szkoleniowców z wykształceniem kierunkowym lub zbieżnym z danym zawodem; posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w pracy szkoleniowca w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 100 godzin szkoleniowych lub minimum 2 lata doświadczenia pracy w zawodzie; brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokonał oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 2 w oparciu o kryterium wyboru: cena i doświadczenie zawodowe, przy czym ocena doświadczenia zawodowego Wykonawców w zakresie prowadzenia szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz w pracy z osobami niepełnosprawnymi w okresie ostatnich 3 lat została przeprowadzona w oparciu o przedstawione przez Wykonawców wraz z ofertą wykazy doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń i z pracy z osobami niepełnosprawnymi. 

4. W odpowiedzi na zapytania do określonego terminu wpływu ofert tj. 24.09.2021 r. godzina 24.00 do poszczególnych zapytań wpłynęła następująca liczba ofert: nr 01/09/2021/W-ON_1/PDK – 5, 02/09/2021/W-ON_1/MAŁ – 6, 03/09/2021/W-ON_1/MAZ – 5

5. W efekcie przeprowadzonych postępowań ofertowych za najkorzystniejsze zostały uznane następujące oferty:

·       „Obsługa komputera z pakietem MS Office” – zapytanie ofertowe nr 01/09/2021/W-ON_1/PDK: NEXTEL Joanna Orczyk

·       „Pracownik biurowy z obsługą komputera” – zapytanie ofertowe nr 02/09/2021/W-ON_1/MAŁ: AS Edukacja Marcin Batko

·       „Obsługa pakietu biurowego MS Office – poziom podstawowy do średniozaawansowany” – zapytanie ofertowe nr 03/09/2021/W-ON_1/MAZ: NEXTEL Joanna Orczyk

W związku z powyższym udziela się zamówień Oferentom.

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU