Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia do postepowań z dnia 30.07.2021 r.

1. W dniu 30.07.2021 r. Fundacja Sustinae – Zamawiający, zwróciła się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON:

 • „Pracownik biurowy z obsługą komputera” (grupa woj. podkarpackie) – zapytanie ofertowe nr 01/07/2021/W-ON_1/PDK
 • „Specjalista ds. kadr i płac” (grupa woj. podkarpackie) – zapytanie ofertowe nr 02/07/2021/W-ON_1/PDK
 • „Obsługa pakietu biurowego MS Office – poziom podstawowy” (grupa woj. mazowieckie) – zapytanie ofertowe nr 03/07/2021/W-ON_1/MAZ
 • „Pracownik ds. administracyjno-biurowych” (grupa woj. śląskie) – zapytanie ofertowe nr 04/07/2021/W-ON_1/SLK
 • „Grafik komputerowy” (grupa woj. śląskie) – zapytanie ofertowe nr 05/07/2021/W-ON_1/SLK
 • „Pracownik biurowy z obsługą komputera” (grupa woj. małopolskie) – zapytanie ofertowe nr 06/07/2021/W-ON_1/MAŁ

Zapytanie ofertowe do każdego ze szkoleń wysłano drogą mailową do 3 potencjalnych wykonawców oraz upubliczniono na stronie internetowej zamawiającego (https://fundacjasustinae.org/).

2. Warunkiem udziału w postępowaniu było: posiadanie przez potencjalnego wykonawcę wykształcenia kierunkowego lub zbieżnego z danym zawodem; posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w pracy szkoleniowca w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 100 godzin szkoleniowych lub minimum 2 lata doświadczenia pracy w zawodzie; brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

3. W celu wyboru najkorzystniejszej ofert Zamawiający dokonał oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 2 w oparciu o kryterium wyboru: cena i doświadczenie zawodowe, przy czym ocena doświadczenia zawodowego Wykonawców w zakresie prowadzenia szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz w pracy z osobami niepełnosprawnymi w okresie ostatnich 3 lat została przeprowadzona w oparciu o przedstawione przez Wykonawców wraz z ofertą wykazy doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń i z pracy z osobami niepełnosprawnymi.

4. W odpowiedzi na zapytania do określonego terminu wpływu ofert tj. 06.08.2021 r. godzina 24.00 do poszczególnych zapytań wpłynęła następująca liczba ofert: nr 01/07/2021/W-ON_1/PDK – 5, nr 02/07/2021/W-ON_1/PDK – 7, nr 03/07/2021/W-ON_1/MAZ – 9, nr 04/07/2021/W-ON_1/SLK – 4, nr 05/07/2021/W-ON_1/SLK – 1, nr 06/07/2021/W-ON_1/MAŁ – 6.

5. W efekcie przeprowadzonych postępowań ofertowych za najkorzystniejsze zostały uznane następujące oferty:

 • „Pracownik biurowy z obsługą komputera” (grupa woj. podkarpackie) – zapytanie ofertowe nr 01/07/2021/W-ON_1/PDK – Cogito Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
 • „Specjalista ds. kadr i płac” (grupa woj. podkarpackie) – zapytanie ofertowe nr 02/07/2021/W-ON_1/PDK – Cogito Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
 • „Obsługa pakietu biurowego MS Office – poziom podstawowy” (grupa woj. mazowieckie) – zapytanie ofertowe nr 03/07/2021/W-ON_1/MAZ – NEXTEL Joanna Orczyk
 • „Pracownik ds. administracyjno-biurowych” (grupa woj. śląskie) – zapytanie ofertowe nr 04/07/2021/W-ON_1/SLK – Cogito Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
 • „Grafik komputerowy” (grupa woj. śląskie) – zapytanie ofertowe nr 05/07/2021/W-ON_1/SLK – Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz
 • „Pracownik biurowy z obsługą komputera” (grupa woj. małopolskie) – zapytanie ofertowe nr 06/07/2021/W-ON_1/MAŁ – Cogito Centrum Kształcenia Sp. z o.o.

Oferty ww. podmiotów uzyskała najwyższą liczbę punktów w trackie oceny – w związku z powyższym udziela się zamówień Oferentom.

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU