Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia do postępowania z dnia 02.08.2022 r.

1. W dniu 02.08.2022 r. Fundacja Sustinae – Zamawiający, zwróciła się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków PFRON:

  • „Specjalista administracyjno-biurowy z pakietem MS Office” (woj. śląskie) – zapytanie ofertowe nr 01/08/2022/W-ON1_2/SLK

Zapytanie ofertowe do każdego ze szkoleń wysłano drogą mailową do 3 potencjalnych wykonawców oraz upubliczniono na stronie internetowej Zamawiającego (https://fundacjasustinae.org/).
2. Warunkiem udziału w postępowaniu było: posiadanie przez potencjalnego wykonawcę wykształcenia kierunkowego lub zbieżnego z danym zawodem; posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w pracy szkoleniowca w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 100 godzin szkoleniowych lub minimum 2 lata doświadczenia pracy w zawodzie; brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
3. W celu wyboru najkorzystniejszej ofert Zamawiający dokonał oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 2 w oparciu o kryterium wyboru: cena i doświadczenie zawodowe, przy czym ocena doświadczenia zawodowego Wykonawców w zakresie prowadzenia szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz w pracy z osobami niepełnosprawnymi w okresie ostatnich 3 lat została przeprowadzona w oparciu o przedstawione przez Wykonawców wraz z ofertą wykazy doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń i z pracy z osobami niepełnosprawnymi.
4. W odpowiedzi na zapytanie do określonego terminu wpływu tj. 09.08.2022 r. godzina 24:00 do zapytania nr 01/08/2022/W-ON1_2/SLK wpłynęły 3 oferty.
5. W efekcie przeprowadzonych postępowań ofertowych za najkorzystniejszą została uznana następująca oferta:

  • „Specjalista administracyjno-biurowy z pakietem MS Office” (woj. śląskie) – zapytanie ofertowe nr 01/08/2022/W-ON1_2/SLK – AS Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach.

W związku z powyższym udziela się zamówienia ww. Oferentowi.

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU