Termin realizacji projektu: 01.11.2021 – 30.06.2023


CEL PROJEKTU:


Celem projektu jest wzrost poziomu i jakości zatrudnienia 120 osób z niepełnosprawnościami lub biernych
zawodowo z powodu choroby, 66 kobiet i 54 mężczyzn w wieku powyżej 18 r.ż, zamieszkałych na terenie
województwa małopolskiego, poprzez udział w okresie 01.11.2021-30.06.2023 w kompleksowym programie
aktywizacji zawodowej.


PROJEKT OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW:


Indywidualny i kompleksowy program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez instrumenty i usługi rynku
pracy obejmie następujące formy wsparcia:
a) doradztwo zawodowe, diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego i opracowanie Indywidualnego
Planu Działania ,
b) szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub nabycia kompetencji,
c) staże zawodowe,
d) pośrednictwo pracy,
e) poradnictwo psychologiczne
f) wsparcie towarzyszące m.in. refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną, zwrot kosztów
dojazdu, asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami, tłumacz migowy, tłumacz języka.
Uczestnicy szkoleń i staży będą mieli zagwarantowane stypendia szkoleniowe/stażowe.
Obligatoryjnymi formami wsparcia dla każdego Uczestnika będzie: doradztwo zawodowe, w tym opracowanie
Indywidualnego Planu Działania. Pozostałe formy wsparcia zostaną indywidualnie dobrane do potrzeb
Uczestnika.


PROJEKT ZAKŁADA OSIĄGNIĘCIE NASTĘPUJĄCYCH REZULTATÓW:


a) Wzrost kwalifikacji zawodowych/kompetencji uczestników/uczestniczek projektu,
b) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepracujących minimum 24%,
c) Wskaźnik efektywności zawodowej dla osób pracujących minimum 27 %,


GRUPA DOCELOWA:


Projekt skierowany jest do 120 osób (66 kobiet i 54 mężczyzn) w wieku powyżej 18 r.ż, zamieszkałych na terenie
województwa małopolskiego należących do jednej lub obydwu wymienionych poniżej grup:

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NIEPRACUJĄCE LUB PRACUJĄCE:
Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby
z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
 Dodatkowo co najmniej 30% w/w uczestników projektu (tj. 36 osób) stanowić będą osoby należące do jednej
lub kilku wymienionych poniżej grup:
1) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
2) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, 3) osoby, co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub
całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
 Dodatkowo, co najmniej 12 osób, będą to osoby pracujące, których udział w projekcie ma się przyczynić do
poprawy ich pozycji zawodowej. Poprawa pozycji zawodowej rozumiana jest jako:
 przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub
 przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia lub
 zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kwalifikacji, kompetencji lub umiejętności lub
 awans w dotychczasowej pracy lub
 zmiana pracy na wyżej wynagradzaną13 lub

OSOBY BIERNE ZAWODOWO Z POWODU CHOROBY:
Osoby, które w wyniku choroby lub wypadku doznały pogorszenia stanu zdrowia i z tego powodu utraciły
możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, również jeśli nie posiadają orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału
w projekcie (na podstawie dokumentów potwierdzających okres zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego okres choroby). Co do zasady kobiety przebywające na zwolnieniu chorobowym z
tytułu ciąży nie kwalifikują się do wsparcia jeśli jest to jedyny powód przedmiotowego zwolnienia.
Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które uczestniczą w innym projekcie aktywizacji zawodowej
dofinansowanym ze środków EFS, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne (decyduje data rozpoczęcia i
zakończenia udziału), tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może
rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS.
Fundacja Sustinae zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób
z niepełnosprawnościami poprzez:
a) Organizowanie form wsparcia, spotkań rekrutacyjnych w budynkach dostępnych dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami – pomieszczenia będą zapewniać dyskrecję, poufność przekazywanych informacji;
b) Dostosowanie czasu trwania wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
c) Materiały informacyjne zostaną przygotowane w języku prostym;
d) Możliwość spotkania z osobą rekrutującą w dowolnym miejscu wskazanym przez potencjalnego uczestnika
e) Strona www zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
f) Możliwość zapewnienia przez Realizatora: tłumacza migowego, asystenta osoby
z niepełnosprawnością.
Rekrutacja do projektu już trwa, do wyczerpania miejsc.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu.

OSOBA DO KONTAKTU:

Agnieszka Karcz
Fundacja Sustinae
Tel. +48 695 130 060
E-mail: projekt@fundacjasustinae.org,
Adres biura Projektu :
ul. Szlak 65, pokój 302
31-153 Kraków


O FUNDACJI


Fundacja Sustinae od 2012 r. działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ostatnich latach zrealizowaliśmy projekty skierowane do
zróżnicowanych grup odbiorców m.in. osób młodych do 29 r.ż., osób z niepełnosprawnościami, osób
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Stale współpracuje m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Krakowie, instytucjami oświaty, uczelniami wyższymi, Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Krakowie.

HARMONOGRAMY WSPARCIA

HARMONOGRAM WSPARCIA_ SIERPIEŃ 2022 (NR POWR.01.05.01-00-0011/20)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc SIERPIEŃ  2022 dla uczestników projektu „Motywacja – energia – praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego" (nr POWR.01.05.01-00-0011/20)...

HARMONOGRAM WSPARCIA_ MAJ 2022 (NR POWR.01.05.01-00-0011/20)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc MAJ 2022 dla uczestników projektu „Motywacja – energia – praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego” (nr...

HARMONOGRAM WSPARCIA_ MARZEC 2022 (NR POWR.01.05.01-00-0011/20)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc MARZEC 2022 dla uczestników projektu „Motywacja – energia – praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego” (nr...

HARMONOGRAM WSPARCIA_ LUTY 2022 (NR POWR.01.05.01-00-0011/20)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc LUTY  2022 dla uczestników projektu „Motywacja – energia – praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego” (nr...