Projekt „3…2…1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami”, realizowany jest w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r. (II etap).

Projekt ten obejmuje swoim zasięgiem województwo małopolskie, mazowieckie, śląskie oraz podkarpackie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu  jest wsparcie osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe/absolutorium (do 60 miesięcy od uzyskania dyplomu), lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej, w sprawnym wejściu na rynek pracy.

Działania projektu obejmują:

 • IPD – Indywidualny Plan Działania,
 • zaplanowanie i wdrożenie indywidulanej ścieżki kariery,
 • wsparcie asystenta rynku pracy,
 • wsparcie trenera aktywizacji,
 • grupowe warsztaty treningu pracy,
 • szkolenie zawodowe,
 • wsparcie w postaci dodatku motywacyjnego,
 • wprowadzenie na otwarty rynek pracy (w ramach działań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym).

Dokumenty rekrutacyjne:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • zaświadczenie z Uczelni/ kserokopia dyplomu, 
 • Ankieta Rekrutacyjna – zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
 • Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 2,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 3,
 • Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 4,
 • Oświadczenie dotyczące korzystania ze zdalnych form wsparcia.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów na Uczestników Projektu prowadzone jest w rundach dwutygodniowych od 01.10.2021r. Po dokonaniu oceny Kandydata i zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Uczestnik zostanie poinformowany o rezultacie rekrutacji.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 • przystąpienie do rekrutacji – co jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu,
 • status osoby niepełnosprawnej – weryfikowany na podstawie aktualnego orzeczenia
  o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów),
 • status na rynku pracy: osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • zamieszkanie na terenie województwa objętego wsparciem projektu,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia,
 • poziom motywacji do zmiany (weryfikowane na podstawie wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej),,
 • motywacja do utrzymania się w projekcie (weryfikowane na podstawie wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej).

Warunki wykluczające z uczestnictwa w projekcie:

 • równoczesny udział w realizowanym projekcie dofinansowywanym z PFRON,
 • orzeczenie o niepełnosprawności oznaczone kodem „01-U”,
 • na podstawie złożonego kompletu dokumentów rekrutacyjnych zostanie dokonana ocena kryteriów formalnych i spełnienia warunków uczestnictwa z uwzględnieniem wyniku testu.

NABÓR DO PROJEKTU