„Specjalistyczne usługi wspierania rodziny” na zlecenie Miasta Krakowa w ramach projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”

Fundacja Sustinae w okresie od 1 maja 2022 r. do 29 lipca 2022 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Specjalistyczne usługi wspierania rodziny” na zlecenie Miasta Krakowa w ramach projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Odbiorcami zadania są 42 rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków i wychowujące dzieci do 18 r.ż., wymagające wsparcia w zakresie trudności społecznych.

Celem realizacji zadania jest:

– poprawa funkcjonowania rodzin przejawiająca się wzmocnieniem i/lub wzrostem poziomu kompetencji społecznych ich członków,

–  osiągniecie rezultatów związanych efektywnością społeczną określonych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020”,

Realizacja zadania publicznego obejmuje świadczenie specjalistycznych usług wspierania rodziny w wymiarze 1512 godzin.

Usługi specjalistycznego wsparcia rodziny realizowane są w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 20.00, w miejscu zamieszkania rodziny w innych miejscach aktywności społecznej rodziny oraz w biurze Fundacji Sustinae.

Realizacja zadania polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług obejmuje w szczególności:

a) poradnictwo psychospołeczne,

b) trening umiejętności społecznych,

c) poradnictwo rodzinne,

d) grupy edukacyjno – wspierające.

Ww. formy wsparcia będą uwzględniać następujące zagadnienia:

– rozwój umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem domowym,

– rozwój umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców z wykorzystaniem różnych metod (np. coachingu rodzicielskiego, treningów),

– wsparcie rodziny w budowaniu i utrzymywaniu więzi społecznych, w tym w szczególności relacji z rodziną mieszkającą oddzielnie, sąsiadami;

– rozwijanie kompetencji członków rodziny w zakresie: komunikacji interpersonalnej, nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji, kontrolowania emocji, wzajemnego rozumienia respektowania tożsamości, potrzeb i uczuć drugiej osoby, rozwiązywania sytuacji

konfliktowych, unikania zachowań ryzykownych, zdrowego stylu życia, podziału obowiązków związanych z kompetencjami,

– kształtowanie i wzmacnianie więzi pomiędzy członkami rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy dzieckiem lub dziećmi a rodzicem z problemem zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej lub uzależnienia;

– wsparcie rodziny w kontaktach z instytucjami, pomaganie w załatwianiu spraw urzędowych;

– poradnictwo rodzinne poszerzające wiedzę rodziców o procesach zachodzących w systemie rodzinnym;

– dodatkowo: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, pomoc w zrozumieniu istoty choroby (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej i uzależnienia) i jej wpływu na funkcjonowanie członków rodziny.

Osoba do kontaktu:

Dominik Mucha, 734 171 551, dominik.mucha@fundacjasustinae.org

https://www.krakow.pl/

https://ngo.krakow.pl/

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020