Świadczenie specjalistycznych usług dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością

Fundacja Sustinae w okresie od 14 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2023r. realizuje zadanie publiczne pt. „Świadczenie specjalistycznych usług dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością”. Zadanie jest realizowane na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn.: „Zawsze Rodzina”, finansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Odbiorcami zadania są rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, z dziećmi do 18 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Celem realizacji specjalistycznych usług jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, mających trudności w opiece i wychowaniu dzieci. Ww. cel zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie w Gminie Miejskiej Kraków dostępności usług społecznych zapewniających specjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w szczególności dotkniętych kryzysem i zagrożonych dysfunkcją. Zlecenie specjalistycznych usług dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zawsze rodzina” i obejmuje nie mniej niż 120 rodzin z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością.
Realizacja zadania publicznego obejmuje świadczenie specjalistycznych usług dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością:

 1. w 2021 roku – szacunkowo 27 500 godzin;
 2. w 2022 roku – szacunkowo 27500 godzin
 3. w okresie styczeń – czerwiec 2023r. szacunkowo 11 000 godzin.

Usługi specjalisty w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością realizowane są przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 19.00, w miejscu zamieszkania rodziny oraz w innych miejscach aktywności społecznej rodziny.
Realizacja zadania polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług obejmuje w szczególności:

 1. Wspieranie rodziny w uczeniu i rozwijaniu umiejętności dziecka z niepełnosprawnością niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
  • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;
  • motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji;
  • prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych;
  • wspieranie w codziennych czynnościach życiowych.
 2. Interwencje i pomoc w życiu w środowisku i rodzinie, w tym:
  • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych;
  • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury;
  • doradztwo w zakresie uzyskania pomocy ze strony innych instytucji;
  • w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych.
  • kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz odpowiednich postaw wobec dziecka z niepełnosprawnością.
 3. Wspieranie i trening w zakresie wspomagania procesu leczenia dziecka z niepełnosprawnością, w tym wsparcie i trening:
  • umiejętności pielęgnacji dziecka z niepełnosprawnością;
  • w zakresie uzgadniania i pilnowania terminów badań, zabiegów, wizyt u lekarza;
  • w zakresie pilnowania podawania leków oraz obserwowania ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania.
  • w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych.
 4. Przejęcie czasowej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością z zapewnieniem niezbędnych potrzeb życiowych w celu umożliwienia rodzicom:
  • załatwienia spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego;
  • załatwienia spraw urzędowych;
  • dbania o własne zdrowie;
  • odpoczynku
 5. Odprowadzanie i przyprowadzanie dziecka z niepełnosprawnością do/z przedszkola, szkoły, przy pisemnej zgodzie opiekuna prawnego.

Realizacja zadania polegającego na świadczeniu usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością obejmuje w szczególności:

 1. sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością na czas nieobecności rodzica, obejmujące:
  • wykonywanie czynności opiekuńczych, tj. pomoc dziecku w skorzystaniu z posiłku, toalecie, przemieszczaniu się w obrębie miejsca zamieszkania, pomoc dziecku w dotarciu do podmiotów realizujących na jego rzecz działania w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym, itp.,
  • towarzyszenie dziecku w kontaktach z rówieśnikami,
  • towarzyszenie dziecku w trakcie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych w zastępstwie rodzica, który w tym czasie realizuje własne potrzeby zdrowotne, zawodowe, edukacyjne lub podejmuje sprawy urzędowe;
 2. pomoc dziecku w nauce i/lub przyswojeniu podstawowych umiejętności życiowych i społecznych;
 3. towarzyszenie rodzicowi w czynnościach opiekuńczych, w kontaktach ze służbą zdrowia czy innymi podmiotami istotnymi dla rozwoju dziecka, o ile stan dziecka wymaga pomocy rodzica i drugiej osoby, lub rodzic jest w sytuacji zdrowotnej uzasadniającej pomoc osoby trzeciej;
 4. udzielanie informacji rodzicom w zakresie pozyskiwania wiedzy o formach i podmiotach mogących udzielić pomocy dziecku, np. zajęciach specjalistycznych, ośrodkach świadczących pomoc, itp.;
 5. udzielanie informacji rodzicom w zakresie możliwości samopomocy;
 6. realizację działań na rzecz rodziny takich, jak np. reprezentowanie ich interesów w instytucjach, działania związane z uzyskaniem dostępu do usług, z których rodziny mogłyby dodatkowo skorzystać;
 7. inne, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb rodziny.

Usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością realizowana jest przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 19.00, w miejscu zamieszkania rodziny oraz w innych miejscach aktywności społecznej rodziny. Usługa adresowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa, w których wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Liczba godzin wsparcia asystenckiego założona do realizacji w projekcie:

 • w roku 2020 do 1800 godzin
 • w roku 2021 do 5400 godzin
 • w roku 2022 do 1800 godzin.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie logo

 

Szczegóły o projekcie

Szczegóły projektu

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU