Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością

Fundacja Sustinae w okresie od  14 września 2020r. do 30 kwietnia 2022r. realizuje zadanie publiczne pt. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością. Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Realizacja zadania polegającego na świadczeniu usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością obejmuje w szczególności:

1) sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością na czas nieobecności rodzica, obejmujące:

a) wykonywanie czynności opiekuńczych, tj. pomoc dziecku w skorzystaniu z posiłku, toalecie, przemieszczaniu się w obrębie miejsca zamieszkania, pomoc dziecku w dotarciu do podmiotów realizujących na jego rzecz działania w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym, itp.,

b) towarzyszenie dziecku w kontaktach z rówieśnikami,

c) towarzyszenie dziecku w trakcie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych w zastępstwie rodzica, który w tym czasie realizuje własne potrzeby zdrowotne, zawodowe, edukacyjne lub podejmuje sprawy urzędowe;

2) pomoc dziecku w nauce i/lub przyswojeniu podstawowych umiejętności życiowych i społecznych;

3) towarzyszenie rodzicowi w czynnościach opiekuńczych, w kontaktach ze służbą zdrowia czy innymi podmiotami istotnymi dla rozwoju dziecka, o ile stan dziecka wymaga pomocy rodzica i drugiej osoby, lub rodzic jest w sytuacji zdrowotnej uzasadniającej pomoc osoby trzeciej;

4) udzielanie informacji rodzicom w zakresie pozyskiwania wiedzy o formach i podmiotach mogących udzielić pomocy dziecku, np. zajęciach specjalistycznych, ośrodkach świadczących pomoc, itp.;

5) udzielanie informacji rodzicom w zakresie możliwości samopomocy;

6) realizację działań na rzecz rodziny takich, jak np. reprezentowanie ich interesów w instytucjach, działania związane z uzyskaniem dostępu do usług, z których rodziny mogłyby dodatkowo skorzystać;

7) inne, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb rodziny.

Usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością realizowana jest przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 19.00, w miejscu zamieszkania rodziny oraz w innych miejscach aktywności społecznej rodziny. Usługa adresowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa, w których wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Liczba godzin wsparcia asystenckiego założona do realizacji w projekcie:

  • w roku 2020 do 1800 godzin
  • w roku 2021 do 5400 godzin
  • w roku 2022 do 1800 godzin.
https://www.krakow.pl/
https://ngo.krakow.pl/

 

Szczegóły o projekcie

Szczegóły projektu

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU