O projekcie

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny – „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja”.

Celem projektu jest wsparcie ogółem 150 osób ( 45 w drugim etapie – średnio po 15 dla województwa małopolskiego, 15 dla województwa mazowieckiego, 15 dla województwa śląskiego). Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów przez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego i specjalistycznego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy, podniesienie kwalifikacji dzięki szkoleniom zawodowym oraz umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego. Cały projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2020r. do 31.03.2023r. ( drugi etap od 01.04.2021r. do 31.03.2022r.).

Dla kogo

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

– posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

– są bezrobotne  lub nieaktywne zawodowo

– mieszkają  na terenie województwa:  małopolskiego, mazowieckiego lub śląskiego

– w przypadku kobiet w wieku między 18 a 54 rokiem życia, w przypadku mężczyzn między 18 a 59 rokiem życia

–  są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Formy wsparcia dla uczestników projektu

– Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin;

– Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin;

– Grupowe warsztaty  umiejętności psychospołecznych i treningów pracy  w wymiarze  36 godzin;

– Wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin;

– Poradnictwo specjalistyczne ( np. prawnik, terapeuta, coach, trener aktywizacji) w wymiarze średnio 16 godzin;

– Udział w szkoleniu zawodowym  zmierzającym do uzyskania, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 80  godzin;

– Realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego 3 miesiące;

– Otrzymanie zaświadczenia dotyczącego form wsparcia udzielonych w trakcie realizacji Projektu.

Nabór do projektu

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów prowadzone jest w rundach dwutygodniowych aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2,3,4  należy przedłożyć:

– aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

ZAPRASZAMY!

NABÓR DO PROJEKTU