WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ!

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny – „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”.

Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów przez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego i specjalistycznego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy, podniesienie kwalifikacji dzięki szkoleniom zawodowym oraz umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego (staże). Celem projektu jest wsparcie uczestników w wejściu/powrocie na otwarty rynek pracy.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021r. do  31.03.2022r.

Dla kogo?

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 • są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • mieszkają na terenie województwa: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego lub mazowieckiego,
 • w przypadku kobiet są w wieku między 18 a 54 rokiem życia, w przypadku mężczyzn między 18 a 59 rokiem życia,
 • są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Formy wsparcia dla uczestników projektu

 • Diagnoza aktualnej sytuacji wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania w wymiarze średnio 6 godzin;
 • Wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin,
 • Grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy w wymiarze 36 godzin,
 • Wsparcie asystenta rynku pracy (pośrednictwo pracy) w wymiarze średnio 20 godzin,
 • Poradnictwo specjalistyczne ( np. prawnik, terapeuta, coach, trener aktywizacji) w wymiarze średnio 16 godzin w zależności od indywidualnych potrzeb,
 • Udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do uzyskania, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych – średnio 80 godzin,
 • Realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego 3 miesiące
 • Otrzymanie zaświadczenia dotyczącego form wsparcia udzielonych w trakcie realizacji Projektu.

Nabór do projektu

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów prowadzone jest w rundach ciągłych aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2, 3, 4 należy przedłożyć:

 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

ZAPRASZAMY!

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU