Kwalifikacje-kompetencje-doświadczenie. Absolwencki start do kariery

O projekcie
Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w I etapie projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „Kwalifikacje-kompetencje-doświadczenie. Absolwencki start do kariery”.
Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów przez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego i specjalistycznego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy, podniesienie kwalifikacji dzięki szkoleniom zawodowym oraz umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego (staże), wsparcie w postaci dodatku motywacyjnego. Celem projektu jest wsparcie uczestników w wejściu/powrocie na otwarty rynek pracy.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2022 roku do 30.09.2023 roku.
Dla kogo?

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:
– posiadają status absolwenta szkoły wyższej uzyskany nie wcześniej niż 60 m-c przed dniem przystąpienia do projektu lub -status studenta ostatniego roku studiów,
– posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
– mieszkają na terenie województwa: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego lub mazowieckiego,
– są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy

Formy wsparcia dla uczestników projektu
– Diagnoza aktualnej sytuacji wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
– Wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery,
– Grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy,
– Wsparcie asystenta rynku pracy (pośrednictwo pracy),
– Poradnictwo specjalistyczne ( np. prawnik, terapeuta, coach, trener aktywizacji),
– Udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do uzyskania, podniesienia lub zmiany kwalifikacji,
– Realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące,
– Dodatek motywacyjny

Nabór do projektu
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów prowadzone jest w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2, 3, 4 należy przedłożyć:
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne


KONTAKT
Małopolska – e-mail: projekt@fundacjasustinae.org, tel.; 692 961 447
Śląsk – e-mail: absolwent_slask@fundacjasustinae.org, tel.: 735 933 905,
Podkarpacie – e-mail: absolwent_podkarpacie@fundacjasustinae.org, tel.: 695 002 451
Mazowsze – e-mail: absolwent_mazowsze@fundacjasustinae.org, tel.: 883 340 211


ZAPRASZAMY!