Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu „POWER UP – zdobądź moc na rynku pracy! (POWR.01.02.01-12-0062/19)

FUNDACJA SUSTINAE

O PROJEKCIE

FUNDACJA SUSTINAE w okresie 01 stycznia 2020 roku – 31 stycznia 2021 roku realizuje projekt „POWER UP – zdobądź moc na rynku pracy!” (POWR.01.02.01-12-0062/19)w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 291 460,93 zł, w tym 245 643,27 zł dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CELEM GŁÓWNY PROJEKTU:

wzrost zatrudnienia i indywidualnej aktywizacji zawodowej i edukacyjnej 20 os, 8 kobiet/K i 12 mężczyzn/M w wieku 18-29 r.ż., imigrantów/tek, reemigrantów/tek, min.60% bezrobotnych lub biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (NEET), zamieszkałych na ter. woj. małopolskiego, w okresie 01.01.2020-31.01.2021 r

Cel realizowany będzie przez objęcie uczestników projektu indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zakładającym wsparcie dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i lokalnych rynków pracy. Planowanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 9 osób.

PROJEKT OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW:

 • Diagnoza i opracowanie Indywidualnego Planu Działań: 4 h/os;
 • Doradztwo zawodowe: 8 h/os;
 • Pośrednictwo pracy: 10 h/os, dla 19 osób
 • Poradnictwo psychologiczne: 8 h/os, dla 8 osób
 • Indywidualny trening pracy: 4 h/os, dla 10 osób
 • Trening umiejętności psychospołecznych – warsztaty grupowe dla 12 osób, warsztat (min. 2 gr): 36 godz.
 • Szkolenia zawodowe dla 9 osób
 • Bon szkoleniowy dla 6 osób
 • Trzymiesięczne miesięczne staże zawodowe dla 8 osób,

Ponadto:

 • Uczestnicy szkoleń i staży będą mieli zagwarantowane stypendia szkoleniowe/stażowe oraz stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu do 90 zł/miesięcznie.

GRUPA DOCELOWA

W Projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie Imigranci/Reemigranci spełniające jednocześnie następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. WIEK od 18 do 29 R.Ż;
 2. Osoby zamieszkałe/uczące się/pracujące na terenie woj. małopolskiego, w przypadku osób przebywających w Polsce.

Kryterium nie ma zastosowania w przypadku imigrantów/imigrantek
i reemigrantów/reemigrantek zamierzających przybyć do Polski w celu osiedlenia się
i którzy/które wyrażają chęć udziału w projekcie EFS.

 • 12 osób (60%) musi należeć do grupy NEET tj.:

Imigrant/Reemigrant w wieku od 18 do 29 r.ż, który spełnia łącznie warunki:

 • nie pracuje (tj. osoba bierna zawodowo lub bezrobotna),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki)
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

WYKLUCZENIA:

 1. Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która jest uczestnikiem innego projektu (dotyczącego aktywizacji zawodowo-edukacyjnej) realizowanego w tym samym czasie w ramach POWER – weryfikowane na podstawie oświadczenia.
 2. Uczestnikiem projektu nie może być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 tj.

osoby młode, w tym imigranci/reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osób z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), 
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), 
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu), 
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej), 
 • matki przebywających w domach samotnej matki,  ▪ osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu), 
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu), 
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie). 

OSOBA DO KONTAKTU

Honorata Majchrzak

Fundacja Sustinae

Tel. 692 957 833

E-mail: powerup@fundacjasustinae.org,

Adres biura Projektu :

ul. Szlak 65, pokój 302

31-153 Kraków

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu.

————————————————————————————————

O FUNDACJI

Fundacja Sustinae od 2012 r.  działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym. W ostatnich latach zrealizowaliśmy projekty skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców m.in. osób młodych do 29 r.ż.,  osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Stale współpracuje m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, instytucjami oświaty, uczelniami wyższymi, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie.