Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu – aktywizacja zawodowa młodych osób niepełnosprawnych

FUNDACJA SUSTINAE w okresie 01 października 2017 roku – 31 października 2018 roku realizuje projekt „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” (POWR.01.02.01-12-0024/17) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 383 980,37 zł, w tym 364 780,37 zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wzrost indywidualnej aktywizacji zawodowej i edukacyjnej 25 osób, z niepełnosprawnościami (ON), 15 kobiet (K) i 10 mężczyzn (M), w wieku 18-29 rż., bez pracy (wyłącznie osób biernych zawodowo), nie uczestniczących w szkoleniu i kształceniu (zg. z def. NEET), zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego (Gmina Miejska Kraków i powiecie krakowski)
w okresie 10.2017-09.2018. Cel realizowany będzie przez objęcie uczestników projektu indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zakładającym wsparcie dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i lokalnych rynków pracy.

PROJEKT OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW:

 • Diagnoza i opracowanie Indywidualnego Planu Działań: śr 4 h/os.
 • Doradztwo zawodowe: śr. 8 h/os
 • Pośrednictwo pracy – wsparcie fakultatywne
 • Poradnictwo grupowe – wsparcie fakultatywne
 • Trening zatrudnienia wspieranego – wsparcie fakultatywne
 • Szkolenia zawodowe
 • Bony szkoleniowe dla 5 osób
 • 3 miesięczne staże zawodowe dla 10 osób
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 • Refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi
 • Uczestnicy szkoleń i staży będą mieli zagwarantowane stypendia oraz zwrot kosztów dojazdu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA OD 17.10.2017  DO WYCZERPANIA MIEJSC

W Projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. WIEK od 18 do 29 R.Ż;
 2. OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;
 3. OSOBY ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB POWIATU KRAKOWSKIEGO;
 4. OSOBY BIERNE ZAWODOWO nie pracujące, nie zarejestrowane w urzędzie pracy
  i nie poszukujące pracy
  .:
 5. OSOBY NIE KSZTAŁCĄCE SIĘ, tz. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
 6. OSOBY NIE SZKOLĄCE SIĘ, tz. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;
 7. OSOBY, które w okresie ostatnich 4 tygodni NIE UCZESTNICZYŁY w projektach aktywizacyjnych finansowanych ze środków publicznych.
 8. Osoby nie biorące udziału w projektach realizowanych w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17 lub POWR.01.02.01-IP.15-12-007/17, z wyłączeniem projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” (01.02.01-12-0024/17).
 9. OSOBY NIENALEŻĄCE DO PONIŻYCH GRUP:
 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczającą pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
 • absolwent młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po ich opuszczeniu);
 • absolwent specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po ich opuszczeniu);
 • matki przebywające w domach samotnej matki;
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po ich opuszczeniu)

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: projekt@fundacjasustinae.org

 

Adres biura Projektu

Szlak 65, wejście do biura przez pokój 302

31-153 Kraków