„Young POWER. Siła młodych na krakowskim rynku pracy!” (POWR.01.02.01-12-0002/20)

O PROJEKCIE

FUNDACJA SUSTINAE w okresie 01 września 2020 roku – 30 czerwca 2023 roku realizuje projekt: Young Power! Siła Młodych na krakowskim rynku pracy. (POWR.01.02.01-12-0002/20) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 3 372 500,00, w tym 3 203 800,00 zł dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia i zmniejszenie barier związanych z wejściem na rynek 300 osób, w wieku 15-29 rż. biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy (NEET), imigrantów/-ek, remigrantów/-ek, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie Miasta Kraków, w okr.01.09.2020-30.06.2023r.

Cel realizowany będzie przez objęcie uczestników projektu indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zakładającym wsparcie dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i lokalnych rynków pracy.

PROJEKT OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW:

Indywidualny i kompleksowy program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez instrumenty i usługi rynku pracy obejmie następujące formy wsparcia:

 1. doradztwo zawodowe, diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego i opracowanie Indywidualnego Planu Działania ,
 2. szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub nabycia kompetencji,
 3. staże zawodowe,
 4. bon szkoleniowy,
 5. indywidualne i/lub grupowe wsparcie psychologiczne, 
 6. indywidualne i/lub grupowe pośrednictwo pracy,
 7.   wsparcie towarzyszące m.in. refundacja kosztów dojazdu i/lub kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami, tłumacz migowy, tłumacz języka.

Uczestnicy szkoleń i staży będą mieli zagwarantowane stypendia szkoleniowe/stażowe.

Obligatoryjnymi formami wsparcia dla każdego Uczestnika będzie: doradztwo zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz szkolenie lub staż. Pozostałe formy wsparcia zostaną indywidualnie dobrane do potrzeb Uczestnika.

GRUPA DOCELOWA

W Projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. Osoby w WIEKU od 15 do 29 R.Ż;
 2. Osoby zamieszkałe/uczące się/pracujące na terenie Miasta Krakowa
 3. Osoby niepracujące niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy lub osoby pracujące będące imigrantami, reemigrantami oraz osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

WYKLUCZENIA:

 1. Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która jest uczestnikiem innego projektu (dotyczącego aktywizacji zawodowo-edukacyjnej) realizowanego w tym samym czasie w ramach POWER – weryfikowane na podstawie oświadczenia.
 2. Uczestnikiem projektu nie może być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 tj.
 3. osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), 
 4. osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), 
 5. osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu), 
 6. osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej), 
 7. matki przebywających w domach samotnej matki,   osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu), 
 8. osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu), 
 9. osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie). 

Rekrutacje do projektu będzie prowadzona na terenie Miasta Krakowa, będzie miała formę rekrutacji otwartej, prowadzonej w rundach dwutygodniowych. W każdej rundzie limit miejsc do 6. Miejsca niewykorzystane
w danej rundzie przechodzoną rundę następną. Nabór w formie rund rozpocznie się od 09.11.2020 do momentu wyczerpania miejsc w projekcie, tz. maksymalny termin zamknięcia rekrutacji to: 31.03.2023.

Fundacja Sustinae zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 1. Organizowanie form wsparcia, spotkań rekrutacyjnych w budynkach dostępnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami – pomieszczenia będą zapewniać dyskrecję, poufność przekazywanych informacji;
 2. Dostosowanie czasu trwania wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 3. Materiały informacyjne zostaną przygotowane w języku prostym;
 4. Możliwość spotkania z osobą rekrutującą w dowolnym miejscu wskazanym przez potencjalnego uczestnika
 5. Strona www zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 6. Możliwość zapewnienia przez Realizatora: tłumacza migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością.

————————————————————————————————

O FUNDACJI

Fundacja Sustinae od 2012 r.  działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym. W ostatnich latach zrealizowaliśmy projekty skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców m.in. osób młodych do 29 r.ż.,  osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Stale współpracuje m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, instytucjami oświaty, uczelniami wyższymi, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie.

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU