O PROJEKCIE
Fundacja Sustinae w okresie 01 października 2018 roku – 31 października 2019 roku realizuje projekt „Aktywna przyszłość. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 335 094,20 zł, w tym dofinansowanie z UE stanowi: 318 334,20 zł.

Celem projektu jest wzrost możliwości zatrudnienia 25 osób, w tym 15 mężczyzn i 10 kobiet, w wieku 18-29 rż., pozostających bez pracy lub zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/ cywilnoprawnych, nie uczestniczących w szkoleniu i kształceniu, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Cel realizowany będzie przez objęcie uczestników indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowo- edukacyjnej, zakładającym wsparcie dostosowane do ich potrzeb i lokalnego rynku pracy. Dla każdego uczestnika opracowana zostanie diagnoza identyfikująca sytuację na rynku pracy, bariery i potrzeby, definiująca dalsze formy wsparcia, możliwości na rynku pracy. Zbudowane zostaną zasoby kompetencyjne umożliwiające osiągnięcie celu zawodowego, umiejętności psychospołeczne i związane z aktywnym poszukiwaniem pracy. Nawiązany zostanie kontakt
z pracodawcami i wyszukane oferty pracy, które pozwolą na osiągnięcie zatrudnienia. Udział uczestników w szkoleniach/stażach dostostosowany zostanie do potrzeb regionalnego rynku pracy, zwiększy ich atrakcyjność w oczach pracodawców, da możliwość negocjowania warunków zatrudnienia. Staże przyczynią się do wzrostu doświadczenia zawodowego uczestników
i konkurencyjności na rynku.

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do młodych osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub na umowach cywilno‐prawnych, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Krakowa, które w ciągu ostatnich 2 lat:
 opuściły pieczę zastępczą
 opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 opuściły specjalne ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze
 zakończyły naukę w szkole specjalnej
 opuściły zakład pracy chronionej
 opuściły zakład karny lub areszt śledczy
 opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich
oraz matki obecnie przebywające w domu samotnej matki.

REKRUTACJA
Rekrutacja do projektu trwa od 1 października 2018 r. do wyczerpania miejsc w projekcie.
Zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze Fundacji Sustinae, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków lub zgłoszenia chęci udziału w projekcie telefonicznie: +48 883 340 209, na adres e-mail: rekrutacja@fundacjasustinae.org/NOWA.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 Diagnoza i opracowanie Indywidualnego Planu Działań
 Doradztwo zawodowe
 Poradnictwo psychologiczne
 Pośrednictwo pracy
 Trening umiejętności psychospołecznych – warsztaty grupowe
 Trening zatrudnienia wspieranego
 Szkolenia zawodowe
 Trzymiesięczne miesięczne płatne staże zawodowe
 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 Refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi
 Uczestnicy szkoleń i staży będą mieli zagwarantowane stypendia oraz zwrot kosztów dojazdu.

O FUNDACJI
Fundacja Sustinae od 2012 r. działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ostatnich latach zrealizowaliśmy projekty skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców m.in. osób młodych do 29 r.ż., osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Stale współpracuje m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, instytucjami oświaty, uczelniami wyższymi, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie.

Zapraszamy!