Projekt wspófinansowany ze środków PFRON w ramach art. 36 ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji 01.05. – 31.12.2021

Miejsce realizacji: Małopolska, Mazowsze, Śląsk, Podkarpacie.

Biuro projektu|: Kraków, ul. Szlak 65, adres do rekrutacji hr@fundacjasustinae.org/NOWA

Cel główny:

 1. wzrost kwalifikacji kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
  w szczególności zajmującej się doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rekrutacją i zarządzaniem zespołami ludzkimi, w skład których wchodzą osoby z niepełnosprawnościami;
 2. wzrost kompetencji kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji i opiekę nad osobami
  z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy:

W Projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. zatrudnione w instytucjach, organizacjach i podmiotach prywatnych realizujących zadania związane z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, w szczególności w instytucjach rynku pracy, organizacjach pozarządowych statutowo realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych i przedsiębiorstwach zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, instytucjach opiekuńczych i wspomagających codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych;
 2. zamieszkujące lub zatrudnione na terenie jednego z czterech województw: Mazowsze, Małopolska, Śląsk, Podkarpacie.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym, w terminie 01.06.2021 -30.11.2021 lub

do wyczerpania miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać drogą mailową na adres hr@fundacjasustinae.org/NOWA lub osobiście w biurze Projektu – przy ulicy Szlak 65 w Krakowie w zaklejonej kopercie  z dopiskiem:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE Praca, komunikacja, codzienność bez barier. Szkolenia doskonalące dla kadry i otoczenia osób z niepełnosprawnościami. II edycja

Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest kompletne wypełnienie i przesłanie dokumentów rekrutacyjnych.

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się:

 • Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1.

Po weryfikacji formularza potencjalnemu uczestnikowi zostaną przesłane lub przekazane załączniki: nr 2 (deklaracja uczestnictwa w projekcie) i nr 3 (umowa uczestnictwa w projekcie) do zatwierdzenia.

Procedura rekrutacyjna uczestników do projektu będzie przebiegała w następujących etapach:

 1. Przesłanie formularza rekrutacyjnego;
 2. Ocena spełnienia kryteriów kwalifikujących uczestnika do udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne zawierające uchybienia formalne lub niekompletne będą odrzucane;
 3. Kwalifikacja na listę uczestników projektu;
 4. Przesłanie załączników nr 2 i 3 do podpisu.

Po zrekrutowaniu 75 uczestników w każdym województwie utworzona zostanie lista rezerwowa kandydatów, zachowując kolejność zgodną z datą wpłynięcia formularzy rekrutacyjnych. W razie rezygnacji Uczestnika jeszcze przed rozpoczęciem szkoleń, do udziału zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. Dodatkowo w szkoleniach weźmie udział 75 osób z terenu województw, w których utworzy się pełna lista rezerwowa na dowolne szkolenie z puli.

Jedna osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu.

Uczestnicy poprzednich edycji szkoleń realizowanych przez Fundację mogą wziąć ponowy udział
w szkoleniach z wyłączeniem tematu zrealizowanego w poprzedniej edycji.

Uczestnicy będą poinformowani o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie oraz terminach poszczególnych form wsparcia mailowo i/ lub telefonicznie.

Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

Szkolenia:

Zajęcia szkoleniowe z elementami pracy warsztatowej są dedykowane dla 375 uczestników.

Czas trwania pojedynczego szkolenia – 16 godzin zegarowych (łączny czas trwania – 2 dni).

Liczba grup – 25- średnio 15 os./grupa (po 5 grup dla województwa mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego oraz 5  dodatkowych grup dla województw, w których oczekiwać będzie największa liczba osób zgłoszonych na listy rezerwowe na dane szkolenie).

W ramach projektu oferowane są następujące szkolenia tematyczne:

 1. Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
  1. Proces rekrutacji i selekcji pracowników niepełnosprawnych.
  1. Zarządzenie zespołem z pracownikami z niepełnosprawnością.
  1. Efektywna komunikacja z osobami niepełnosprawnymi.
  1. Identyfikacja i pierwsze wsparcie osób z niepełnosprawnościami  doznających przemocy domowej.

Udział w projekcie jest dla Uczestnika bezpłatny.

Osoba staje się Uczestnikiem Projektu w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa i umowy uczestnictwa w szkoleniu.

W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia, lub nieobecności na ponad 20% godzin szkoleniowych Uczestnik ma obowiązek na żądanie koordynatora projektu:

 1. zwrócić materiały szkoleniowe,
 2. zwrócić poniesione koszty jego uczestnictwa w projekcie, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przez koszty uczestnictwa w projekcie rozumie się koszty związane ze szkoleniem, doradztwem specjalistycznym (w tym min. koszty wynagrodzenia trenera, doradcy, materiały dydaktyczne i inne), które zostały poniesione na rzecz Uczestnika.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!