Fundacja Sustinae serdecznie zaprasza osoby zaangażowane w proces rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów HR, kadrę zarządzającą zespołami pracowników z niepełnosprawnością jak również przedstawicieli firm i podmiotów planujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych)

do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu

 

„Praca bez barier.

Szkolenia doskonalące dla kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.”

Szkolenia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Założeniem realizowanego przez Fundację projektu jest wsparcie tych aspektów wiedzy i praktycznych umiejętności osób zawodowo zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które odgrywają największe znaczenie w profesjonalnym świadczeniu pomocy: wiedzy z zakresu różnych form niepełnoprawności i związanych z nimi potrzeb i ograniczeń, umiejętności psychospołecznych ułatwiających komunikację z osobami niepełnosprawnymi wolną od stereotypów i uprzedzeń, umiejętności diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych i formułowania indywidualnego planu działania, czy wreszcie wiedzy dotyczącej formalno-prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych, istotnych z punktu widzenia zarówno potencjalnego pracownika, jak i pracodawcy.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w jednym z trzech szkoleń, po których zapewniamy również indywidualne konsultacje ze specjalistami:

– Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych

– Proces rekrutacji i selekcji pracowników niepełnosprawnych

– Zarządzanie zespołem z pracownikami z niepełnosprawnością

Do udziału w bezpłatnych szkoleniach zostaną zakwalifikowane osoby, które są zatrudnione w instytucjach lub podmiotach prywatnych realizujących zadania zawiązane z zawodową rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w szczególności instytucjach rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych i in.), organizacjach pozarządowych statutowo realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych i przedsiębiorstwach zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Warunkiem przyjęcie na szkolenie jest zamieszkanie lub zatrudnienie w wyżej wymienionej instytucji w jednym z czterech województw: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, śląskie.

Pierwszeństwo udziału maja osoby, które pracują na stanowiskach związanych z doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rekrutacją, HR lub zarządzający różnego szczebla.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać na adres hr@fundacjasustnae.org, po zakwalifikowaniu na szkolenie i potwierdzeniu organizacji szkolenia otrzymają Państwo na adres poczty e-mail regulamin uczestnictwa, deklarację uczestnictwa oraz umowę uczestnictw w szkoleniu  – akceptacja powyższych dokumentów pozwoli Państwu na bezpłatny udział w wybranym szkoleniu.

Terminy i miejsca szkoleń zostaną podane wkrótce.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!