„Turn the POWER on – Włącz energię do zatrudnienia!” Startujemy z nowym Projektem

FUNDACJA SUSTINAE w okresie 01 października 2019 roku – 31 październik 2020 roku realizuje projekt „Turn the POWER on – Włącz energię do zatrudnienia!” (POWR.01.02.01-12-0056/19)w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 351 951,05 zł, w tym 334 353,05 zł dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wzrost indywidualnej aktywizacji zawodowej i edukacyjnej 25 osób, z niepełnosprawnościami (ON), 10 kobiet (K) i 15 mężczyzn (M), w wieku 18-29 rż., bez pracy (wyłącznie osób biernych zawodowo), nie uczestniczących w szkoleniu i kształceniu (zg. z def. NEET), zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego (Gmina Miejska Kraków i powiecie krakowski) w okresie 10.2019-10.2020. Cel realizowany będzie przez objęcie uczestników projektu indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zakładającym wsparcie dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i lokalnych rynków pracy. Planowanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 11 osób.

PROJEKT OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW:

 • Diagnoza i opracowanie Indywidualnego Planu Działań: śr 4 h/os. – obligatoryjne dla wszystkich
 • Doradztwo zawodowe: śr. 8 h/os
 • Pośrednictwo pracy
 • Trening umiejętności psychospołecznych – warsztaty grupowe dla 15 osób
 • Trening zatrudnienia wspieranego dla 15 osób
 • Szkolenia zawodowe dla 15 osób
 • Bony szkoleniowe dla 3 osób
 • 3 miesięczne staże zawodowe dla 10 osób
 • Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
 • Uczestnicy szkoleń i staży będą mieli zagwarantowane stypendia szkoleniowe/stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA OD 01.10.2019  DO WYCZERPANIA MIEJSC

W Projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. WIEK od 18 do 29 R.Ż;
 2. OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;
 3. OSOBY ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB POWIATU KRAKOWSKIEGO;
 4. OSOBY BIERNE ZAWODOWO tzn. nie pracujące, nie zarejestrowane w urzędzie pracy
  i nie poszukujące pracy
  .:
 5. OSOBY NIE KSZTAŁCĄCE SIĘ, tz. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i/lub zaniedbujące obowiązek szkolny;
 6. OSOBY NIE SZKOLĄCE SIĘ, tz. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;
 7. OSOBY, które w okresie ostatnich 4 tygodni NIE UCZESTNICZYŁY w projektach aktywizacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU NIE MOGĄ BYĆ OSOBY:

1. należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 tj.

a) osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osób z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), 
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), 
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu), 
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej), 
 • matki przebywających w domach samotnej matki,  ▪ osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu), 
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu), 
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie). 

b) imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów wywodzących się z grup docelowych wskazanych w lit. a.

2. które są uczestnikami innego projektu (dotyczącego aktywizacji zawodowo-edukacyjnej) realizowanego w okresie  01.10.2019-31.10.2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Fundacja Sustinae zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami poprzez: 

1.      Organizowanie form wsparcia, spotkań rekrutacyjnych w budynku dostępnym  dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Budynek:

Ø  nie posiada barier architektonicznych

Ø  posiada toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami

Ø  posiada windy dostosowane osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Ø  posiada pomieszczenia, które  zapewniają dyskrecję, poufność przekazywanych informacji; 

Ø  posiada pomieszczenia z odpowiednią przestrzenią oraz wyposażeniem do udzielania wsparcia osobom 
z niepełnosprawnością

2.      Dostosowanie czasu trwania wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

3.      Fundacja Sustinae posiada możliwość zapewnienia asystenta osoby z niepełnosprawnością:

Ø  osobie niewidomej, 

Ø  osobie głuchoniewidomej, 

Ø  osobie z niepełnosprawnością ruchową,

4.      Beneficjent posiada możliwość zapewnienia osobie niedosłyszącej tłumacza migowego; 

5.       Możliwość spotkania z osobą rekrutującą w dowolnym miejscu wskazanym przez potencjalnego uczestnika

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu: rekrutacja@fundacjasustinae.org,

tel. 883 340 209

Adres biura Projektu :

ul. Szlak 65, pokój 302

31-153 Kraków