Podsumowanie pracy Klubu Integracji Społecznej w 2016 r.

 

Klub Integracji Społecznej dla niepełnosprawnych niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków prowadzony w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse” rozpoczął działalność
w dn. 01.09.2016 r. przy ul. Szlak 65 w Krakowie.

W 2016 r. udział w Klubie rozpoczęły 33 osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Osoby korzystające z KIS wzięły udział w następujących formach wsparcia:

Wsparcie indywidualne:

Praca socjalna – opierająca się na określeniu sytuacji socjalno – bytowej uczestnika, w tym źródła dochodów i utrzymania, posiadanych dokumentów i ubezpieczenia; obowiązków alimentacyjnych, toczących się spraw sądowych. Ważnym jej elementem jest także określenie możliwości, poziomu
i warunków korzystania z dostępnych źródeł pomocy socjalnej, określenie działań mających na celu uzupełnienie braków dotyczących sytuacji socjalno – bytowej, określenie sytuacji rodzinnej związanej ze sprawami socjalno – bytowymi, korzystanie z rozwiązań ustawowych pozwalających na zabezpieczenie socjalne, analiza potencjalnych i rzeczywistych źródeł wsparcia i dochodu, w tym pochodzącego od rodziny, grup samopomocowych, instytucji i organizacji, pomoc w wypełnianiu wniosków związanych z otrzymaniem wsparcia socjalnego, informacje o wsparciu także pozamaterialnym, racjonalne gospodarowanie dochodami i posiadanymi zasobami .

W 2016 r. Klub zrealizował 406 godzin pracy socjalnej.

Doradztwo zawodowe – praca z uczestnikiem w celu osiągnięcia lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do posiadanych kwalifikacji i środowiska pracy, aby umożliwić osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego, przeprowadzenie procesu doradczego: rozmowa, analiza dokumentów, motywacja, umówienie sytuacji uczestnika, przebiegu kariery szkolnej, zawodowej, zainteresowań
i oczekiwań związanych z zawodem, zebranie informacji o warunkach zdrowotnych, zaplanowanie wspólnie z uczestnikiem dalszych kroków postępowania, dokonanie ustaleń, jakie działania uczestnik powinien podjąć; także monitoring realizacji i wsparcie towarzyszące.

W 2016 r. Klub zrealizował 386 godzin doradztwa zawodowego.

Poradnictwo specjalistyczne w zakresie konsultacji prawnych – wsparcie aktywizacji zawodowej dzięki poszerzeniu wiedzy i korekcie błędnych przekonań, przekazaniu informacji i uzupełnieniu deficytów uczestnika, tym samym zmniejszeniu obaw i podniesieniu świadomości w obszarach: uprawnień pracowniczych, metod i narzędzi rynku pracy ułatwiających pracę zawodową w sytuacji konieczności świadczenia opieki nad osobą zależną, rodzajów umów i związanych z nimi obowiązków i obostrzeń, systemu ubezpieczeń i ulg przysługujących osobom z niepełnosprawnością.

W 2016 r. Klub zrealizował 68 godzin poradnictwa prawnego.

 

 

 

Wsparcie grupowe:

Treningi umiejętności psychospołecznych – prowadzone w grupach 10 – osobowych w wymiarze
48 godzin/grupa wg następującego programu zajęć:

  1. a) motywacja: nabycie lub doskonalenie kompetencji efektywnego działania oraz organizacji swojego życia, sprawność podejmowania decyzji, techniki automotywacji do realizacji wyznaczanych celów, radzenie sobie z odraczaniem nagród; przewidywanie zagadnienia: odroczenie i realizacja, analiza odroczenia, analiza i zamiana negatywnych myśli i przekonań, porządkowanie wartości (motywatorów), wzmacnianie wewnętrznej motywacji, procesy podejmowania decyzji, etc…
  2. b) komunikacja: poprawa i rozwój otwartej komunikacji uczestników, doświadczenie roli słuchającego i mówiącego w kontakcie z innymi; proponowane zagadnienia: sztuka prezentowania siebie, autoprezentacja, uwrażliwienie na innych, doskonalenie kontaktu i słuchanie, wywieranie wpływu, język ciała, komunikacja niewerbalna, świadomość siebie w kontakcie interpersonalnym, techniki budowania i utrzymywania kontaktu, empatia, ekspresja, aktywne słuchanie, zadawanie pytań, parafrazowanie, informacje zwrotne, etc…
  3. c) przedsiębiorczość: trening przedsiębiorczości, samodzielności i kreatywności koniecznych do odpowiedniego funkcjonowania na rynku pracy, zagadnienie równości płci kobiet i mężczyzn; proponowane zagadnienia: przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy ze względu na płeć ,określenie cech przedsiębiorczych, trening kreatywności, cechy ludzi sukcesu, budowanie poczucia własnej wartości, psychologia sukcesu, sztuka autoprezentacji jako droga do sukcesu, role grupowe
    i praca w grupie, radzenie sobie ze stresem, integracja w miejscu pracy, etc…

W 2016 roku Klub zrealizował 144 godziny treningów umiejętności psychospołecznych,
w których wzięły udział 3 grupy uczestników.

Szkolenia zawodowe:

Na podstawie diagnozy potrzeb i możliwości uczestników Klubu zrealizowano trzy szkolenia zawodowe:

– Telemarketer – pracownik biurowy (32 h), w którym wzięło udział 9 osób;

Magazynier z obsługą wózków widłowych (60 h/2016), które rozpoczęło 5 osób, ukończyły 4 osoby; szkolenie kontynuowane w 2017 r.;

Magazynier z obsługą programów magazynowych (60 h/2016), które rozpoczęło 5 osób, ukończyły 4 osoby.