Ścieżka wsparcia w projekcie „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Bariery zmieniamy na szanse” w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r.”:

Punkt aktywizacji zawodowej/Agencja zatrudnienia.

Uczestnicy: minimum 200 osób, średni czas przyjęcia skierowanego przez Filię MOPS uczestnika do Punktu w terminie do 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

Obowiązkowe wsparcie dla każdego uczestnika:

  1. Poradnictwo zawodowe indywidualne obejmujące:
  • część diagnostyczną – diagnozę zasobów/barier/potrzeb w obszarze kompetencji psychospołecznych i kwalifikacji zawodowych, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy i czynników utrudniających uzyskanie pracy, opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (część obligatoryjna dla wszystkich osób kierowanych do Punktu, średnio 4 godziny na uczestnika).
  1. Pośrednictwo pracy obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu (min. 200 osób) obejmujące:
  • wyszukiwanie pracodawców i ofert pracy pod kątem kwalifikacji uczestników, nawiązywanie kontaktu i współpracę z pracodawcami, udzielanie pomocy osobom w uzyskaniu zatrudnienia, pozyskiwanie ofert pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących zatrudnienia z pracodawcami, organizację Targów i Giełd Pracy, umawianie rozmów rekrutacyjnych, negocjowanie warunków zatrudnienia, monitoring w okresie zatrudnienia.

Każdy uczestnik objęty zostanie stałą opieką pośrednika pracy w wymiarze średnio 4 spotkań miesięcznie, wsparcie realizowane w formie spotkań indywidualnych, poprzez kontakt telefoniczny i/lub mailowy. Oferent zakłada wyszukanie min. 6 ofert pracy dla każdego uczestnika projektu miesięcznie.

Wsparcie dodatkowe:

  1. Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe obejmujące:
  • część poradniczą – udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkoleniach i kształcenia, współpraca z uczestnikiem w zakresie planowania rozwoju kariery, kształtowanie umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy, przygotowanie do udziału w rekrutacji, przygotowanie CV, symulacja rozmów rekrutacyjnych, stymulowanie samodzielności.
  • zajęcia grupowe – prowadzenie grupowych porad zawodowych oraz zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
  1. Doradztwo personalne obejmujące:

obsługę pracodawców w procesie rekrutacji i selekcji pracowników spośród grupy uczestników projektu, prowadzenie analizy zatrudnienia u pracodawców, określanie kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, weryfikację kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, przedstawianie pracodawcom ofert kandydatów do pracy.

  1. Wsparcie specjalistyczne – poradnictwo psychologiczne i trening pracy obejmujące:

trening kompetencji i umiejętności społecznych, kształtowanie otwartości na zmianę, umiejętność skutecznej komunikacji, asertywności i umiejętności przyjmowania krytyki, identyfikowanie swoich słabych i mocnych stron, budowanie pozytywnego obrazu siebie, motywacja, radzenie sobie ze stresem, niwelowanie negatywnego wpływu otoczenia, a także wspomaganie uczestnika w przezwyciężeniu barier w uzyskaniu zatrudnienia.

  1. Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe

w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby uczestników (na podstawie Indywidualnego Planu Działania), rynku pracy i/lub pracodawców zainteresowanych ich zatrudnieniem. Szkolenia zakończone będą egzaminem prowadzącym do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji przez uczestnika, przeprowadzonego przez Instytucję uprawnioną do weryfikacji wiedzy i umiejętności w zakresie ujętym w szkoleniu.

     5. Organizacja staży

u pracodawców mających na celu przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na stanowisku zgodnym z kwalifikacjami. Czas trwania stażu: 3 miesiące. Uczestnikom przysługiwać będzie stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, pokrycie kosztów badań lekarskich, ubezpieczenie NW.

 

Adres:

Punkt Aktywizacji Zawodowej/Agencja zatrudnienia: ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, III piętro, pokój 304, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

 

Telefon dla uczestników:

692 954 213

e-mail:

kontakt@fundacjasustinae.org/NOWA