O nas

Fundacja Sustinae na co dzień wspiera i aktywizuje zawodowo osoby narażone na wykluczenie społecznie.

Zgodnie z definicją przedstawioną w Narodowej Strategii Integracji Społecznej wykluczenie społeczne to „brak lub ograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania, korzystania osób i grup z podstawowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które powinny być dostępne dla każdego”.
Wyróżnia się wiele czynników, które powodują wykluczenie społeczne. Są to m.in. : pochodzenie etniczne, niski poziom wykształcenia, długotrwałe pozostawanie bez pracy, niski status ekonomiczny, a także liczne stereotypy, które powodują dyskryminację ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną czy niepełnosprawność.
W społeczeństwie polskim najbardziej narażone na krzywdzące stereotypy są osoby niepełnosprawne. Fundacja Sustinae prowadzi zintegrowane działania z wykluczonymi oraz ich najbliższym otoczeniem, w tym przypadku szczególnie z pracodawcami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi wspierającymi zatrudnienie.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej misji oraz celów, a także do nawiązywania kontaktu.
Kliknij w poniższy przycisk, by zapoznać się ze statutem Fundacji Sustinae
Statut Fundacji Sustinae
 

Misja

Niska aktywność zawodowa osób wykluczonych stanowi problem nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim społeczny. Osoby pozostające trwale bez pracy są szczególnie narażone na wykluczenie, co w konsekwencji uniemożliwia im realizowanie ról społecznych, a także wypełnianie egzystencji w godziwy sposób.

Misją Fundacji Sustinae jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem tych którzy długotrwale pozostają bez zatrudnienia bądź nigdy nie podjęli żadnego zlecenia.

W szerszym ujęciu misją Fundacji jest kreowanie otwartego rynku pracy, w którym osoby wykluczone będą miały taką samą szansę na zatrudnienie, jak pozostali.

Cele

Celem Fundacji jest pomoc osobom wykluczonym społecznie, poprzez:

 • dokładną analizę i diagnozowanie podstaw problemu
 • pokonywanie barier wewnętrznych beneficjentów
 • reintegrację społeczna
 • aktywizację zawodowa
 • zapewnienie wsparcia specjalistów
 • promowanie zatrudnienia wśród pracodawców
 • propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu
 • działania prewencyjne

Jak działamy?

Fundacja Sustinae działa poprzez:

 • współpracę z pracodawcami, pośrednictwo pracy, przygotowanie beneficjentów do podjęcia pracy
 • przygotowanie case study przedstawiające historie zatrudnionych pracowników wykluczonych, promowanie dobrych praktyk
 • prowadzenie kampanii społecznych
 • zapewnienie treningów zawodowych, warsztatów aktywizacji zawodowej
 • zapewnienie coachingów, wsparcia psychologicznego

Projekty PFRON

STUDENT, ABSOLWENT, SPECJALISTA – ZINTEGROWANY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OTWARTYM RYNKU PRACY.

Celem projektu jest wsparcie absolwentów  i studentów ostatniego roku studiów krakowskich i warszawskich uczelni we sprawnym wejściu na rynek pracy.

ZOBACZ AKTUALNOŚCI NA TEMAT PROJEKTU

 

AKTYWNI, KOMPETENTNI, ZATRUDNIENI - PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OTWARTYM RYNKU PRACY. II EDYCJA

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

ZOBACZ AKTUALNOŚCI NA TEMAT PROJEKTU

Aktualności

Sprawdź, co słychać w naszej Fundacji!

KLIKNIJ, BY PRZEJŚĆ DO AKTUALNOŚCI

Projekty UE

   

„AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA OSÓB MŁODYCH DO 29 R.Ż., ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW”

 

Celem projektu jest wzrost możliwości zatrudnienia 25 osób, w wieku 18-29 rż., pozostających bez pracy lub zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/umowach cywilno‐prawnych, nie uczestniczących w szkoleniu i kształceniu, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie do 01.10.2018-31.10.2019 r.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNOŚCIAMI

 

      Centrum Animacji Kariery Osób Młodych.

 

Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy  Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego.

Celem projektu jest wzrost indywidualnej aktywizacji zawodowej i edukacyjnej 25 osób, z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 rż., bez pracy (wyłącznie biernych zawodowo), nie uczestniczących w szkoleniu i kształceniu (zg. z def. NEET), zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego (Gmina Miejska Kraków/GMK i pow. krakowski) w okresie 10.2017-10.2018

REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA Z DNIEM 31.10.2018

 

Bariery zamieniamy na szanse

Klub Integracji Społecznej

Fundacja Sustinae w terminie 01.09.2016 – 30.04.2019 r. realizuje zadanie pt. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla niepełnosprawnych niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNOŚCIAMI

Centrum Animacji Kariery Osób Młodych

Fundacja Sustinae w terminie 01.11.2016 – 30.04.2019 r. realizuje zadanie pt. Świadczenie kompleksowego wsparcia społeczno-zawodowego dla osób pozostających bez pracy w wieku do 30 r.ż. w formie Centrum Animacji Kariery Osób Młodych w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNOŚCIAMI

Punkt Aktywizacji Zawodowej

Fundacja Sustinae w terminie 01.11.2016 – 30.04.2019 r. realizuje zadanie pt. Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse” .

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNOŚCIAMI

Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

logo

Zapraszamy do odwiedzenia stron naszych partnerów:

www.krakow.pl

www.mops.krakow.pl

www.fundusze.malopolska.pl

www.ngo.krakow.pl

Partnerzy

 

Kontakt

Fundacja Sustinae

Kraków: ul. Szlak 65

Warszawa: ul. Chałubińskiego 8

  .