O nas

Fundacja Sustinae na co dzień wspiera i aktywizuje zawodowo osoby narażone na wykluczenie społecznie.

Zgodnie z definicją przedstawioną w Narodowej Strategii Integracji Społecznej wykluczenie społeczne to „brak lub ograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania, korzystania osób i grup z podstawowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które powinny być dostępne dla każdego”.
Wyróżnia się wiele czynników, które powodują wykluczenie społeczne. Są to m.in. : pochodzenie etniczne, niski poziom wykształcenia, długotrwałe pozostawanie bez pracy, niski status ekonomiczny, a także liczne stereotypy, które powodują dyskryminację ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną czy niepełnosprawność.
W społeczeństwie polskim najbardziej narażone na krzywdzące stereotypy są osoby niepełnosprawne. Fundacja Sustinae prowadzi zintegrowane działania z wykluczonymi oraz ich najbliższym otoczeniem, w tym przypadku szczególnie z pracodawcami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi wspierającymi zatrudnienie.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej misji oraz celów, a także do nawiązywania kontaktu.
Kliknij w poniższy przycisk, by zapoznać się ze statutem Fundacji Sustinae
Statut Fundacji Sustinae
 

Misja

Niska aktywność zawodowa osób wykluczonych stanowi problem nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim społeczny. Osoby pozostające trwale bez pracy są szczególnie narażone na wykluczenie, co w konsekwencji uniemożliwia im realizowanie ról społecznych, a także wypełnianie egzystencji w godziwy sposób.

Misją Fundacji Sustinae jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem tych którzy długotrwale pozostają bez zatrudnienia bądź nigdy nie podjęli żadnego zlecenia.

W szerszym ujęciu misją Fundacji jest kreowanie otwartego rynku pracy, w którym osoby wykluczone będą miały taką samą szansę na zatrudnienie, jak pozostali.

Cele

Celem Fundacji jest pomoc osobom wykluczonym społecznie, poprzez:

 • dokładną analizę i diagnozowanie podstaw problemu
 • pokonywanie barier wewnętrznych beneficjentów
 • reintegrację społeczna
 • aktywizację zawodowa
 • zapewnienie wsparcia specjalistów
 • promowanie zatrudnienia wśród pracodawców
 • propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu
 • działania prewencyjne

Jak działamy?

Fundacja Sustinae działa poprzez:

 • współpracę z pracodawcami, pośrednictwo pracy, przygotowanie beneficjentów do podjęcia pracy
 • przygotowanie case study przedstawiające historie zatrudnionych pracowników wykluczonych, promowanie dobrych praktyk
 • prowadzenie kampanii społecznych
 • zapewnienie treningów zawodowych, warsztatów aktywizacji zawodowej
 • zapewnienie coachingów, wsparcia psychologicznego

Projekty PFRON

OD STUDENTA DO SPECJALISTY. KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW NA OTWARTYM RYNKU PRACY.

Celem projektu jest wsparcie absolwentów i studentów ostatniego roku studiów małopolskich, mazowieckich i śląskich uczelni w sprawnym wejściu na rynek pracy. Projekt jest realizowany w okresie od 11.10.2018- 30.09.2020

ZOBACZ AKTUALNOŚCI NA TEMAT PROJEKTU

 

STUDENT, ABSOLWENT, SPECJALISTA – ZINTEGROWANY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OTWARTYM RYNKU PRACY.

Celem projektu jest wsparcie absolwentów  i studentów ostatniego roku studiów krakowskich i warszawskich uczelni we sprawnym wejściu na rynek pracy.

ZOBACZ AKTUALNOŚCI NA TEMAT PROJEKTU

 

TYTANI KARIERY. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ETAP III

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego.

TYTANI KARIERY. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI II EDYCJA. II ETAP

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego.

ZOBACZ AKTUALNOŚCI NA TEMAT PROJEKTÓW

WORK-ON. PROGRAM KOMPOLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

ZOBACZ AKTUALNOŚCI NA TEMAT PROJEKTÓW

"Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami, pozostającym bez zatrudnienia, wejścia na rynek pracy a jednocześnie podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w administracji publicznej w okresie od 04.11.2019- 31.12.2021

ZOBACZ AKTUALNOŚCI NA TEMAT PROJEKTU

 

"Praca, komunikacja, codzienność bez barier. Szkolenia doskonalące dla kadry i otoczenia osób z niepełnosprawnościami. II edycja” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest a) wzrost kwalifikacji kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności zajmującej się doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rekrutacją i zarządzaniem zespołami ludzkimi, w skład których wchodzą osoby z niepełnosprawnościami b) wzrost kompetencji kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji i opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami.

ZOBACZ AKTUALNOŚCI NA TEMAT PROJEKTU

 

Aktualności

Sprawdź, co słychać w naszej Fundacji!

KLIKNIJ, BY PRZEJŚĆ DO AKTUALNOŚCI

Projekty UE

   

„MOTYWACJA - ENERGIA - PRACA! PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”

 

Celem projektu jest wzrost poziomu i jakości zatrudnienia 120 osób z niepełnosprawnościami lub biernych zawodowo z powodu choroby, 66 kobiet i 54 mężczyzn w wieku powyżej 18 r.ż, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, poprzez udział w okresie 01.11.2021-30.06.2023 w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNOŚCIAMI

 

 

„AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ.

PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I OSÓB POWYŻEJ 50 R.Ż., MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW I POWIATU KRAKOWSKIEGO”

   

Celem projektu jest doprowadzenie 30 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkałych na terenie powiatu krakowskiego i Miasta Krakowa, w szczególności osób z niepełnosprawnościami powyżej 30 r.ż. i osób powyżej 50 r.ż., do uzyskania i utrzymania zatrudnienia.

Projekt realizowany jest w okresie do 01.01.2019-31.01.2020 r. 

PROJEKT ZAKOŃCZINY

   

 

„Turn the POWER on - Włącz energię do zatrudnienia!”

 

Celem projektu jest wzrost indywidualnej aktywizacji zawodowej i edukacyjnej 25 osób niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 rż., bez pracy, nie uczestniczących w szkoleniu i kształceniu (zg. z def. NEET), zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego (Gmina Miejska Kraków i powiecie krakowski) w okresie 01.10.2019-31.10.2020.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNOŚCIAMI

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

   

WARSZAWSKIE CENTRUM ANIMACJI KARIERY OSÓB MŁODYCH

   

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia 25 osób (15 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 18-29 r. ż., znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób: z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, imigrantów i reemigrantów, zamieszkałych lub pracujących w Warszawie. Projekt realizowany jest w okresie: 01.04.2019 r. – 30.04.2020 r.

 

ZOBACZ AKTUALNOŚCI NA TEMAT PROJEKTU

   

 

„POWER UP – zdobądź moc na rynku pracy!”

 

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia oraz indywidualnej aktywizacji zawodowej i edukacyjnej 20 IMIGRANTÓW/REEMIGRANTÓW, w wieku 18-29 rż., nie uczestniczących w szkoleniu i kształceniu (zg. z def. NEET), w okresie 01 stycznia 2020 roku – 31 stycznia 2021. (POWR.01.02.01-12-0062/19)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNOŚCIAMI

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

   

 

„Young POWER. Siła młodych na krakowskim rynku pracy!"”

 

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia i zmniejszenie barier związanych z wejściem na rynek 300 osób, w wieku 15-29 rż. biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy (NEET), imigrantów/-ek, remigrantów/-ek, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie Miasta Kraków, w okr.01.09.2020-30.06.2023r. (POWR.01.02.01-12-0002/20)

ZOBACZ AKTUALNOŚCI NA TEMAT PROJEKTU

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Projekty UMK

Klub Integracji Społecznej

Fundacja Sustinae realizuje zadanie publiczne pt. „Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością w terminie od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2024 r.”.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNOŚCIAMI

Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Krakowa

 

Zapraszamy do odwiedzenia stron naszych partnerów:

www.krakow.pl

www.mops.krakow.pl

www.fundusze.malopolska.pl

www.ngo.krakow.pl

 

 

Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością

Fundacja Sustinae w okresie od 14 września 2020r. do 30 kwietnia 2022r. realizuje zadanie publiczne pt. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością. Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Realizacja zadania polegającego na świadczeniu usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością obejmuje w szczególności:

1) sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością na czas nieobecności rodzica, obejmujące: a) wykonywanie czynności opiekuńczych, tj. pomoc dziecku w skorzystaniu z posiłku, toalecie, przemieszczaniu się w obrębie miejsca zamieszkania, pomoc dziecku w dotarciu do podmiotów realizujących na jego rzecz działania w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym, itp., b) towarzyszenie dziecku w kontaktach z rówieśnikami, c) towarzyszenie dziecku w trakcie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych w zastępstwie rodzica, który w tym czasie realizuje własne potrzeby zdrowotne, zawodowe, edukacyjne lub podejmuje sprawy urzędowe; 2) pomoc dziecku w nauce i/lub przyswojeniu podstawowych umiejętności życiowych i społecznych; 3) towarzyszenie rodzicowi w czynnościach opiekuńczych, w kontaktach ze służbą zdrowia czy innymi podmiotami istotnymi dla rozwoju dziecka, o ile stan dziecka wymaga pomocy rodzica i drugiej osoby, lub rodzic jest w sytuacji zdrowotnej uzasadniającej pomoc osoby trzeciej; 4) udzielanie informacji rodzicom w zakresie pozyskiwania wiedzy o formach i podmiotach mogących udzielić pomocy dziecku, np. zajęciach specjalistycznych, ośrodkach świadczących pomoc, itp.; 5) udzielanie informacji rodzicom w zakresie możliwości samopomocy; 6) realizację działań na rzecz rodziny takich, jak np. reprezentowanie ich interesów w instytucjach, działania związane z uzyskaniem dostępu do usług, z których rodziny mogłyby dodatkowo skorzystać; 7) inne, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb rodziny. Usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością realizowana jest przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 19.00, w miejscu zamieszkania rodziny oraz w innych miejscach aktywności społecznej rodziny. Usługa adresowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa, w których wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności). Liczba godzin wsparcia asystenckiego założona do realizacji w projekcie: • w roku 2020 do 1800 godzin • w roku 2021 do 5400 godzin • w roku 2022 do 1800 godzin. Osoba do kontaktu: Aneta Duch, tel. +48 883 340 209, asystent@fundacjasustinae.org

Zapraszamy do odwiedzenia stron naszych partnerów:

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNOŚCIAMI

Partnerzy

 

Kontakt

Fundacja Sustinae

Kraków: ul. Szlak 65

Warszawa: ul. Chałubińskiego 8

numer kontaktowy +48 692 954 213

  .